• Nederlands
  • English

Stichting ONS

Wij, maatschappelijk investeerders van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit onze kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale SAMENleving. Het is onze overtuiging dat meer samendoen de beste manier is om verschil te maken in maatschappelijke opgaven.

Wij willen non-profit organisaties uit de sectoren cultuur, zorg, onderwijs en sport primair helpen. Als maatschappelijke investering.

Wat is er aan de hand?

Nederland telt 40.000 maatschappelijke organisaties die door mensen zelf zijn opgericht met het oog op vernieuwing met een maatschappelijk doel, zoals sportverenigingen (24.000!), cultuurverenigingen, milieuverenigingen, gezelligheidsverenigingen. Zij vormen een belangrijke drijfkracht in de samenleving.

Naast een groep van sterke maatschappelijke organisaties zijn er die het door vele oorzaken moeilijk hebben. Er wordt steeds meer gevraagd in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een antwoord op consumentisme, gezonde voeding, racismebestrijding, kansengelijkheid, duurzaam milieubeleid en inclusiviteit. Daar kunnen ze niet altijd aan voldoen. Maatschappelijke organisaties moeten zich ontwikkelen als sterke organisatie: professioneel, intern en extern verbonden, vernieuwend en daardoor groeiend. Waarom moet dat? Omdat de overheid steeds laat zien dat het met de uitvoering van beleid maar niet wil lukken. Dan moet de overheid dus maatschappelijke organisaties gaan faciliteren om vooral samen met hen te komen tot succesvol beleid. Maar ze moeten dan wel instaat zijn het verschil te kunnen maken.

“Ons land kent een groot aantal mensen die zich actief inzetten voor het algemeen belang, zoals zij dat zien. Zij doen dit vanuit het besef dat de samenleving hun niet overkomt maar juist door henzelf collectief en individueel gemaakt wordt.”

Begin juni 2022 sprak Herman Tjeenk Willink deze woorden uit in zijn laatste lezing in het openbaar. Die actieve inzet, valt volgens hem, onder het begrip actief burgerschap of actieve burgersamenleving / civil society. 

Honderd duizend vrijwilligers bij sportverenigingen maken onderdeel uit van een grote groep mensen, die gezamenlijk het maatschappelijk middenveld van Nederland vormen.

Het is diezelfde Herman Tjeenk Willink, die om erkenning vraagt dat het publieke domein niet (alleen) de overheid toebehoort, maar vooral de burgers, zowel collectief als individueel.

Wij kunnen niet zonder die particuliere initiatieven: onze samenleving draait er op.

The ONS foundation

The helpers of the ONS foundation consider it honorable and useful to contribute to a connected and vital society. Their contribution is rooted in their personal values, experience and networks and  becomes tangible in those places where initiatives and social organizations can make a difference. At school or at sports club, in the community center, or at a theaters’ association.

The ONS foundation helps  organizations to stay resilient and aims to anchor promising initiatives in local communities.

In addition, the ONS foundation helps those who – from their line of work – need to think about the broader impact of initiatives from society as well as a future-proof social infrastructure i.e aldermen, policymakers and advocates. The ONS Foundation takes care of  a practical and sustainable translation of legislation and regulation.

‘Met elkaar beter’

ONS Helpers

Wij noemen ons maatschappelijk investeerders en weten dat samenwerking tussen de sectoren sport, cultuur,  zorg en onderwijs meer kans van slagen heeft dan dat ieder voor zich aan vaak gelijksoortige knelpunten werkt.
Wij investeren vooral tijd met elkaar in samenhang en samenwerking tussen deze domeinen. Omdat wij én maatschappelijk betrokken zijn, wij vanuit de praktijk over veel relevante ervaring beschikken én omdat wij graag kennis en ervaring willen delen.

Wat drijft ONS?

Wij zijn overtuigd dat veel organisaties noodzakelijkerwijs wel een professioneel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij helpen graag en stellen daarom onze tijd, energie en kennis beschikbaar. Alleen als u daar echt (of dringend) behoefte aan heeft natuurlijk.

Helpen?

Wij helpen het bestuur van maatschappelijke organisaties door echt naar hen te luisteren, knelpunten te inventariseren (analyse) om vervolgens met elkaar planmatig op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossingen. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig worden of blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap. Dat doen wij ook door kennisoverdracht en door de lokale gemeenschapszin wakker te maken en de cirkel van betrokkenheid te vergroten.

Daarnaast helpt stichting ONS ook functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact en het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomstbestendige maatschappelijke infrastructuur: wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt tenslotte ook voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving. Met als uitgangspunt dat de overheid vooral de uitvoering door maatschappelijke organisaties faciliteert.

IK WIL MEEDOEN

Stichting ONS

De helpers van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit hun kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale samenleving.

Om te beginnen door te helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap.

Daarnaast helpt stichting ONS functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomstbestendige maatschappelijke infrastructuur: wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving.

‘Met elkaar beter’

ONS Helpers

ONS wil in het hele land ondersteuning bieden. ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS, lokaal inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten, of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand.

IK WIL MEEDOEN
  • Nederlands
  • English

Stichting ONS

De maatschappelijk investeerders van stichting ONS vinden het eervol en zinvol om vanuit hun kennis, ervaring en netwerken bij te dragen aan een verbonden en vitale samenleving.

Om te beginnen door te helpen op die plekken waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het verschil kunnen maken. Op school of op de sportclub, in het wijkcentrum, of bij de toneelvereniging. ONS zorgt ervoor dat organisaties veerkrachtig blijven en/of kansrijke initiatieven verankeren in de gemeenschap. Wij maken de lokale gemeenschapszin wakker.

Daarnaast helpt stichting ONS functionarissen die vanuit hun werkveld nadenken over de bredere impact van initiatieven vanuit de samenleving en een toekomstbestendige maatschappelijke infrastructuur: wethouders, beleidsbepalers en belangenbehartigers.

Stichting ONS ondersteunt, adviseert en zorgt voor een praktische vertaling en verankering van wet- en regelgeving.

The ONS foundation

The helpers of the ONS foundation consider it honorable and useful to contribute to a connected and vital society. Their contribution is rooted in their personal values, experience and networks and  becomes tangible in those places where initiatives and social organizations can make a difference. At school or at sports club, in the community center, or at a theaters’ association.

The ONS foundation helps  organizations to stay resilient and aims to anchor promising initiatives in local communities.

In addition, the ONS foundation helps those who – from their line of work – need to think about the broader impact of initiatives from society as well as a future-proof social infrastructure i.e aldermen, policymakers and advocates. The ONS Foundation takes care of  a practical and sustainable translation of legislation and regulation.

‘Met elkaar beter’

ONS Helpers

ONS wil in het hele land ondersteuning bieden. ONS werkt met mensen die zich betrokken voelen bij de versterking van maatschappelijke organisaties. Zij willen helpen, meedoen en hun kennis en ervaring via ONS, lokaal inzetten bij maatschappelijke organisaties. Dat kan zijn als helper, proces- of projectmanager of als adviseur.

Die inzet kan incidenteel zijn, voor een aantal bijeenkomsten, of voor een wat langere periode enkele uren per week of per maand.

IK WIL MEEDOEN

Met hulp van Stichting ONS heeft een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, in 2019 een nieuw bestuur geformeerd. Er zijn commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. En vanuit elke afdeling zitten nu mensen in het bestuur.

Arie Verbaan
Arie Verbaan, voorzitter Duindorp SV

Van november 2017 tot oktober 2018 heeft stichting ONS de nieuwe voorzitter ondersteuning en advies geboden bij het opnieuw inrichten van de verenigingsorganisatie.
Na een inventarisatie is aan 15 ouders een brief gestuurd met een uitnodiging voor een kennismaking. Deze gesprekken hebben een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Sebastiaan Thierry
Sebastiaan Thierry, voorzitter CGV Scheveningen

Beste Jan en Ryan, In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 juni 2017 hebben we een nieuw dagelijks bestuur benoemd! Ik wil jullie nog bedanken voor jullie inzet en de weg die we – ruim anderhalf jaar geleden alweer – met elkaar zijn ingegaan. Als ‘ereleden’ van Quick Steps zien wij de toekomst hoopvol tegemoet. Het gaat jullie goed en we komen elkaar vast wel weer eens tegen.

Joop Langerak
Joop Langerak, ex-secretaris s.v. Quick Steps

Beste Jan, ik wil je namens het bestuur van Die Haghe hartelijk bedanken voor de ondersteuning die jij in het afgelopen jaar (2017) op de verschillende gebieden aan onze vereniging hebt geboden. Met de vervanging van vier bestuursleden is het bestuur weer compleet en evenzo belangrijk is de functie van Hoofd Technische Zaken nu goed opgesplitst en daarmee minder kwetsbaar.

Pam Leenheers
Pam Leenheers, c.g.v. Die Haghe

Beste Ryan en Jan, nogmaals dank voor de samenwerking: Zowel handig als inspirerend. Dat heeft ook zeker geholpen bij het maken van de nieuwe Sovicos-visie 2017-2020.

Theo Aquarius
Theo Aquarius, Voorzitter volleybalvereniging Sovicos

ONS VERBINDT
MENSEN &
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

Hoe gaan wij  te werk?

We stellen vragen en identificeren de knelpunten en wensen. We werken aan professioneel- en verbindend bestuur en we zorgen tevens voor interne organisatiekracht van de lokale gemeenschap, door verbindingen te leggen.

We maken het plan, dat we direct – SAMEN – vanaf het papier in actie omzetten. Wij zijn doeners en zorgen dat het werkt en werken samen met lokale helpers aan wie wij onze kennis en ervaring overbrengen.

Wij hanteren een zeer laag tarief dat past bij de maatschappelijke aard van het werk. Maar wel een tarief, voor het juiste commitment van beide kanten.

Wij delen onze diensten, kennis en ervaringen en inzichten met lokale bestuurders en beleidsmakers.

ONS zet zich in om burgers/inwoners zelf aan zet te laten zijn. De uitvoering meer in de samenleving, bij maatschappelijke organisaties onder te brengen. Voor uitvoering is de overheid immers aangewezen op een actieve burgersamenleving, de civil society, op ons allemaal!