BLIK OP ONZE INNOVATIES

Lees meer
  • De INNOVATIES

Begeleiding sportverenigingen en culturele instellingen!

Aan maatschappelijke organisaties kan begeleiding of ondersteuning worden geboden in verschillende vormen. In een kennismakingsgesprek wordt de behoefte hieraan besproken.
Uitkomst hiervan kan zijn een kort eenmalig advies tot aan procesbegeleiding voor de noodzakelijk geachte veranderingen, het realiseren van bepaalde ambities.
Primair zal onze inzet daarbij gericht zijn op het versterken van de bestuurlijke kracht en die van het kader. Helpers van ONS zijn hiervoor beschikbaar.

SUCCES! IN Inter-National

Jongeren, vanaf 12 jaar, worden uitgenodigd voor een open gesprek met een rolmodel over richting en rekenschap in je leven. Gastheer of gastvrouw in dat gesprek is een rolmodel voor de groep, bijvoorbeeld een migrant, ex-pat met een maatschappelijke of zakelijke positie.
Via onze pay-it-forward methodiek zijn gastheren en gastvrouwen beschikbaar voor een of meerdere van deze gesprekken met jongeren. Samenwerking: internationale organisaties, sportverenigingen, cultuurinstellingen.

De Gelukkige wijk

Er is een relatie tussen het welbevinden van mensen en hun sociale omgeving.
Gelukkige mensen maken – verhoudingsgewijs- minder gebruik van voorzieningen, zoals gezondheidszorg, inkomensvoorzieningen en andere maatschappelijke ondersteuning. Bovendien zijn deze mensen eerder bereid tot participatie. Zo leveren ze vaker een bijdrage aan de sport- en cultuursector, of in het onderwijs. Deze participatie levert op haar beurt weer een bijdrage aan de leefbaarheid van een gebied. Zo is de cirkel rond.
Wij hebben in samenwerking met de Erasmus Universiteit een aanpak ontwikkeld die het welbevinden in de wijk inzichtelijk kan maken en kan optimaliseren. Deze aanpak noemen we de ‘gelukkige wijk’:
Onze inzet levert een duurzame en samenhangende wijkaanpak op met als belangrijke speerpunt het optimaliseren en benutten van de sociale infrastructuur van de wijk.
Ofwel, stichting ONS helpt
1) de leefbaarheid van de wijk inzichtelijk te maken vanuit het gezichtspunt van de inwoners;
2) gezamenlijke ambities te formuleren;
3) gezamenlijk invulling te geven aan de ambities.
De hulp van ONS bestaat uit proces ondersteuning en het fungeren als creatieve katalysator.